Artikler
november 03, 2022

Nye løsninger til alle landmænd - også de økologiske

Af: Jens Jakob Larsen, Kommerciel Direktør, Yara Danmark

Klima og miljø er to væsentlige dagsordener for landbruget og fødevarevirksomhederne, og hos Yara har disse også stor indflydelse på vores arbejde.


Jens Jakob Larsen
Jens Jakob Larsen
Klima og miljø er to væsentlige dagsordener for landbruget og fødevarevirksomhederne, og hos Yara har disse også stor indflydelse på vores arbejde.

Klima og miljø er to væsentlige dagsordener for landbruget og fødevarevirksomhederne, og hos Yara har disse også stor indflydelse på vores arbejde. I marken arbejder vi med udbredelse af både Atfarm og Yara N-Tester BT, som løsninger, der kan forbedre næringsstofudnyttelsen og dermed reducere klimaaftrykket per produceret enhed.

Læs om hvordan Velas har taget Yara N-Tester BT ind i rådgivningen, og hvordan vi hos Yara har taget et ansvar for at udbrede kendskab og brug af præcisionsgødskning ved hjælp af Atfarm - til gavn for landmanden og
miljøet.

For økologiske producenter lancerer Yara nu en spændende ny organisk produktserie, YaraSuna , som er baseret på animalske biprodukter med kød- og benmel som den primære råvare.

Produkterne er kendetegnet ved en høj pillekvalitet og plantetilgængelighed af næringsstofferne. Særligt afgrøder med en kort vækstsæson, som eksempelvis vårbyg, kvitterer positivt for tilførsel af tilgængeligt fosfor, som placeres ved eller omkring kernen ved såning.

Hos planteavlsbruget Kring Agro A/S sætter man stor pris på at udvikle og forbedre planteavlen løbende. YaraMila NPK som startgødning i kombination med svinegylle er afprøvet gennem tre vækstsæsoner i storparceller hos Kring Agro, og de spændende resultater er nu gennemgået og forklaret.


Leveringsmulighederne og priserne på mange forskellige råvarer er steget kraftigt i de senere måneder, som et resultat af opsvinget efter den globale coronapandemi og de voldsomme følgevirkninger af Ruslands krig i Ukraine.


For Yara har særligt krigen i Ukraine fået enorm betydning for mulighederne for at indkøbe råvarer. Læs mere om hvordan råvareforsyningen til den europæiske gødningsindustri har måttet ændres kraftigt.


God læselyst